ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 200 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ (055)850-844-5 แฟกส์  (055)850-845 E-mail ocsb_0607@ocsb.go.th เว็บไซต์  https://cspc2.ocsb.go.th สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 2 147 หมู่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 63130 โทรศัพท์ (056)991-476 แฟกส์  (056)991-476 E-mail ocsb_0607@ocsb.go.th