Uncategorized

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบยกสูงพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

#รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

#รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567

#รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

– ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเพชรการไฟฟ้าเซลล์แอนด์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 22,580.00 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

– ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกำแพงเพชรเทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 70,400.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content