Uncategorized

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้เเก่ ร้านเจอาร์ ออฟฟิส ออโตเมชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,920.00 บาท (เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆทั้งปวง

การติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อยแก้ปัญหาการเผาอ้อย

#ติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อย เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อยและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องสางใบอ้อยของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ฯ ที่ยืมเครื่องสางใบไปใช้งาน ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ . .           ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

การติดตามสถานการณ์อ้อยเข้าหีบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

#ติดตามสถานการณ์อ้อยเข้าหีบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 5 พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา คำหอม นักวิทยาศาสตร์ ติดตามสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ปริมาณอ้อยไฟไหม้ มาตราการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตลอดจนปริมาณอ้อยคงเหลือและกำหนดวันปิดหีบของ โรงงานน้ำตาลนครเพชร และโรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์อ้อย แนวทางควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ปริมาณอ้อยคงเหลือ การบริหารจัดการอ้อยไม่ให้มีอ้อยตกค้างและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึงการสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนของโรงงานในพื้นที่รับผิดชอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Scroll to Top
Skip to content