กิจกรรมของศูนย์

เข้าร่วมปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าสีในน้ำตาลทรายขาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ของห้องปฏิบัติการเครือข่ายฯ ศอภ.2 ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ภรรยาขนิษฐาขันทอง นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้นำการกลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การปฏิบัติตามค่าสีในน้ำตาลทรายขาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชรที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาลของเครือข่ายฯ ศอภ.2 ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร ต. ไตรษน์อ.เมืองจ.กำแพงเพชร  

ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลนครเพชร

วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลนครเพชร นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวนักวิทยาศาสตร์ 3 นางสาวฐิติมา คำหอม นักวิทยาศาสตร์ และนางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวทาง ปัญหาและอุปสรรค และลงพื้นที่สำรวจเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำข้อมูลแนวทางและวิธีแก้ไขอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ และจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย สำหรับนำเสนอและเผยแพร่แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้เกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567 ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 และนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวทาง ปัญหาและอุปสรรค และลงพื้นที่สำรวจเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำข้อมูลแนวทางและวิธีแก้ไขอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ และจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย สำหรับนำเสนอและเผยแพร่แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้เกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ สาขา 3 รวมผล โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567 ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 รวมผล โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นักวิทยาศาสตร์ นายกิจจาพัฒน์ ขำเดช นักวิทยาศาสตร์ เเละนายอภิชิต ผ่องฉวี นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวทาง ปัญหาและอุปสรรค และลงพื้นที่สำรวจเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำข้อมูลแนวทางและวิธีแก้ไขอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ และจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย สำหรับนำเสนอและเผยแพร่แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้เกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria

#วางแผนดำเนินงานวิจัยด้านอ้อย🌿🌿 📌วันที่ 13 พฤษภาคม 2567📌 🧑‍💻👨‍🌾นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 และนางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช) ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ร่วมกับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 🎯การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิต

เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานวิจัยด้านอ้อย ร่วมกับบริษัทอีซี่ (2018) จำกัด

#ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานวิจัยด้านอ้อย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับบริษัทอีซี่ (2018) จำกัด ผู้ประกอบและจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อหารือและร่วมวางแผนการศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในการบริหารจัดการไร่อ้อย ณ ห้องประชุม ศอภ.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิต

เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมประมวลผลข้อมูลทางสถิติการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria

#ประมวลผลข้อมูลงานวิจัยด้านอ้อย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 และนางสาวฐิติมา คำหอม นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประมวลผลข้อมูลทางสถิติการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช) ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ร่วมกับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดต้นทุน

เข้าร่วมประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร

วันที่ 29 มีนาคม2567 นายจารุ คงจันทร์ ผอ.ศอภ.2 มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เข้าร่วมประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาความสามารถ ของบุคลากรในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2567

#จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ ศอภ.2 วันที่ 27 มีนาคม 2567 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2567 โดย นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/สถานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับศูนย์ลงสู่กลุ่ม/ฝ่าย/สถานี คัดเลือกกิจกรรม/กระบวนงานที่จะดำเนินการพัฒนานวัตกรรมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี 2567 กำหนดกรอบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน มอบหมายงานตามภารกิจหน้าที่และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนรายงานสถานการณ์การผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และรายงานข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุม ศอภ.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เข้าสำรวจข้อมูลด้านปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำตาลทรายและติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพเดกซ์แทรนในน้ำตาลทรายจากเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลระยอง (ชลบุรี)

วันที่ 23 มีนาคม 2567 นางสาวขนิษฐา ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เข้าสำรวจข้อมูลด้านปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำตาลทรายและติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพเดกซ์แทรนในน้ำตาลทรายจากเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ ศอภ.3 เขตโรงงานพื้นที่ตะวันออก ได้เเก่ โรงงานน้ำตาลระยอง (ชลบุรี)

Scroll to Top
Skip to content