กิจกรรมของศูนย์

เจ้าหน้าที่ ศอภ.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศอภ. 2 สำรวจการระบาดของโรคแส้ดำและเก็บตัวอย่างโรคแส้ดำ

#สำรวจการระบาดของโรคแส้ดำและเก็บตัวอย่างโรคแส้ดำ เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2567 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร สำรวจการระบาดของโรคแส้ดำและเก็บตัวอย่างโรค พร้อมกับนายณัฐวิชช์ ยศนิธิจิรันธร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ณ แปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของโรค และแมลงศัตรูอ้อย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันกำจัดและการเฝ้าระวัง การดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์     –  เพื่อติดตาม สำรวจพื้นที่การระบาดของโรคแส้ดำ และเก็บตัวอย่างโรคสำหรับปลูกเชื้อสาเหตุในอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ของ สอน. เพื่อคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อโรคแส้ดำต่อไป     –  เพื่อติดตามการระบาดของโรค และแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงเกษตรชาวไร่อ้อยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในวิธีการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค และแมลงศัตรูอ้อย

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย

📢📢#ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย 📌วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุุโขทัย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด จังหวัดสุโขทัย โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้ การแต่งตั้งอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 8 จังหวัดสุโขทัย รายงานปริมาณอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัยและโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 การดำเนินงานพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567 การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2568 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้ รับรองรายชื่อชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนครั้งที่ 1/2567 เพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยสถาบันสมาคมชาวไร่อ้อย ศรีสัชนาลัย ยกเลิกการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567 ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567 …

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย Read More »

เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยแก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ

📢📢#จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยแก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ 📌วันที่ 14 มิถุนายน 2567📌 📣กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อย แก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ 1️⃣ พันธุ์อ้อย สอน. ที่น่าสนใจ 2️⃣ โรคแส้ดำ และหนอนกอศัตรูอ้อยที่ควรระวังและป้องกันกำจัด 3️⃣ การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 4️⃣ กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีส่วนร่วม และเยี่ยมชมแปลงสาธิตฯ ของสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่นำพันธุ์อ้อยของ สอน. ไปปลูกทดสอบ 🎯การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบทบาทการดำเนินการพัฒนาเเบบมีส่วนร่วม เเละขยายผลไปสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายอื่น 🔻กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย การเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ดำเนินการร่วมกับศูนย์ฯ ภาคที่ 1-4 และกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ สอภ.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยแก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ

#จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยแก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อย แก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การปรับตัวของชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด ลด PM 2.5 การใช้ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบทบาทการดำเนินการพัฒนาเเบบมีส่วนร่วม เเละขยายผลไปสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายอื่น กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย การเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ดำเนินการร่วมกับศูนย์ฯ ภาคที่ 1-4 และกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria

📢📢#วางแผนดำเนินงานวิจัยด้านอ้อย🌿🌿 📌วันที่ 13 มิถุนายน 2567📌 🧑‍💻👨‍🌾นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 นายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร และนางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช) ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ร่วมกับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 🎯การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิต

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์

📢📢#ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ 📌วันที่ 12 มิถุนายน 2567 📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ 📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้ 🔶ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 🔶รายงานการจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2567/2568 🔶รายงานความคืบหน้าในการนำเนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2567 🔶รายงานสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายทราย โดย โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ และสมาคมชาวไร่อ้อยบึงสามพัน 🎯โดย นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ …

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ Read More »

กิจกรรมการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของชาวไร่คู่สัญญาโรงงานนำตาลไทยเอกลักษณ์ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

📢กิจกรรมการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 📌ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567📌 🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม นายปรีดา สาคุณ และนายเปรุต พลหาญ ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการบริหารจัดการอ้อบแบบ Smart Farming ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 ราย 🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการบริหารจัดการอ้อยแบบ Smart Farming ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยลงพื้นที่ติดตาม เเละถ่ายทอดการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นของชาวไร่คู่สัญญาโรงงานนำตาลไทยเอกลักษณ์ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก 🔻กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

กิจกรรมการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ของชาวไร่คู่สัญญาโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (เพชรบูรณ์) และโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

📢กิจกรรมการติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) 📌ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567📌 🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 มอบหมายให้นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นางสาวฐิติมา คำหอม นางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง และนายต้อน คำหอม ลงพื้นที่ติดตามผลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการบริหารจัดการอ้อบแบบ Smart Farming ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 ราย 🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการบริหารจัดการอ้อยแบบ Smart Farming ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย โดยลงพื้นที่ติดตาม เเละถ่ายทอดการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นของชาวไร่คู่สัญญาโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล (เพชรบูรณ์) และโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และลพบุรี 🔻กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยที่ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

เจ้าหน้าที่ สอภ.2 ลงพื้นที่ออกติดตามและเก็บข้อมูลอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และกำแพงเพชร

📢#ลงพื้นที่ออกติดตามและเก็บข้อมูลอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 📌เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2567 📢นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นักวิทยาศาสตร์ เเละนายกิจจาพัฒน์ ขำเดช นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และกำแพงเพชร 🎯เพื่อติดตามออกติดตามเกษตรกรกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ด้านอ้อย และโรงงานน้ำตาลที่ได้รับพันธุ์อ้อยของสอน.เพื่อดูการปรับตัวของ พันธุ์อ้อยในแต่ละสภาพพื้นที่การจัดการในสภาพแปลงที่แตกต่างกัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมอ้อยแต่ละสายพันธุ์ให้เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น 👍ทั้งนี้เกษตรกรมีความพอใจต่อพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ของสอน. และเริ่มปลูกพันธุ์อ้อยมากกว่า1สายพันธุ์มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง และความเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลงและสามารถเพิ่มผลผลิตและน้ำตาลได้มากขึ้น

เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 ติดตามคณะผู้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

#ติดตามคณะผู้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน วันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2567 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายยุทธนา สมบัตินันท์ หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์ภาคที่ 2 พร้อมด้วยนายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และเพชรบูรณ์

Scroll to Top
Skip to content