กิจกรรมของศูนย์

ติดตามและประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

ติดตามและประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย โดยนายอภิชิต ผ่องฉวี นักวิทยาศาสตร์ และนายประทวน แสงจันทร์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการแจกพันธุ์อ้อยของกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแจกอ้อยพันธุ์ดีและความพึงพอใจต่อพันธุ์อ้อยที่ได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์อ้อย การปลูกและบำรุงรักษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพันธุ์อ้อย ตลอดจนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแจกอ้อยพันธุ์ดีของเจ้าหน้าที่และความพึงพอใจต่อพันธุ์อ้อยของผู้รับบริการแจกพันธุ์อ้อยภายใต้งาน ขยายอ้อยพันธุ์ดีของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567

#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2566/2567 ของชาวไร่อ้อยพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร คู่สัญญาโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2566/2567

#เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญในวันธรรมสวนะ”

#เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญในวันธรรมสวนะ” วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญในวันธรรมสวนะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญ ในวันธรรมสวนะได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัยเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ณ วัดคณฑีศรีวชิราราม ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน

📢#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567

#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยนายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2566/2567 ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลไทยอุตสาหกรรม (จ.เพชรบูรณ์) เเละโรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 4-12 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2566/2566

📢📢ติดตามและประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1

ติดตามและประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย โดยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิชาการเกษตร นายอภิชิต ผ่องฉวี นักวิทยาศาสตร์ และนายประทวน แสงจันทร์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการแจกพันธุ์อ้อยของกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแจกอ้อยพันธุ์ดีและความพึงพอใจต่อพันธุ์อ้อยที่ได้รับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์อ้อย การปลูกและบำรุงรักษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพันธุ์อ้อย ตลอดจนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแจกอ้อยพันธุ์ดีของเจ้าหน้าที่และความพึงพอใจต่อพันธุ์อ้อยของผู้รับบริการแจกพันธุ์อ้อยภายใต้งาน ขยายอ้อยพันธุ์ดีของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📢#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567

#สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย 2566/2567 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 5 พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2566/2567 ของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย และโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ระหว่างวันที่ 3-9 กรกฎาคม 2566 เพื่อนำข้อมูลที่ได้ประกอบการพิจารณาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิต 2566/2566

📢📢#ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” 📌วันที่ 6 กรกฎาคม 2566📌

#ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (03) การเกษตร ณ ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

📖#เข้าร่วมกิจกรรม MIND Community Meet Up “ชุมชนของคน MIND” ครั้งที่ 9

#เข้าร่วมกิจกรรม MIND Community Meet Up “ชุมชนของคน MIND” ครั้งที่ 9 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นางสาวสิริกาญน์ แสนนรินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ นางรุจิราลัย ศรีศิล พนักงานธุรการ 3 และนางสาวภัสชา จุฬพันธ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม MIND Community Meet Up “ชุมชนของคน MIND” ครั้งที่ 9 เรื่อง “ Service’s MIND กับมิติใหม่ติดต่อราชการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จัก และไขข้อข้องใจกับแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีวิทยากร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. และ กพบ.สปอ.

📚#เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นางรุจิราลัย ศรีศิล พนักงานธุรการ 3 นางสาวภัสชา จุฬพันธ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และนายกิจจาพัฒน์ ขำเดช นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเข้าร่วมหลักสูตร การทำงานด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 – 2019 ระดับขั้นกลาง – สูง รุ่นที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

📢📢#คณะกรรมการอ้อยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อย และหารือร่วมพื้นที่ภาคเหนือ

#คณะกรรมการอ้อยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อย และหารือร่วมพื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ขันทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามสถานการณ์ด้านอ้อยและประชุมหารือของคณะกรรมการอ้อยในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2566 วันที่ 27 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมการติดตามสถานการณ์อ้อย และประชุมหารือ เพื่อรับทราบปัญหาร่วมกับผู้แทนของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 6,7,8 และ 19 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร วันที่ 28 มิถุนายน 2566 มีกิจกรรมการติดตามสถานการณ์อ้อย โดยการเข้าศึกษาดูงานการผลิตอ้อยของเกษตรชาวไร่อ้อยที่ประสบความสำเร็จ ณ “ไร่ตะวันสีทอง” ของนายพรศักดิ์ ตันติพูนผล ทางด้านการบริหารจัดการไร่อ้อย การใช้งานและการปรับประยุกต์เครื่องจักรกลการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านการทดสอบและเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่ และประชุมหารือ เพื่อรับทราบปัญหาร่วมกับผู้แทนของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 5, 22 …

📢📢#คณะกรรมการอ้อยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อย และหารือร่วมพื้นที่ภาคเหนือ Read More »

Scroll to Top
Skip to content