Author name: Jintana Imruksa

คลังข้อมูล

องค์ความรู้แมลงหางหนีบ ผลกระทบจากอ้อยไฟไหม้ อ้อยตัดสดงดการเผา 5 ปัจจัยทำไมผลผลิตอ้อยตกต่ำ การจัดการวัชพืชในไร่อ้อย การใช้ปุ๋ย “อ้อย” ตามค่าวิเคราะห์ดิน การเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ ข้อดี – ข้อเสีย ในการตัดอ้อยรูปแบบต่างๆ การตรวจเช็คก่อนใช้งาน (สำหรับรถแทรกเตอร์) ประโยชน์ของการใช้ใบอ้อยคลุมดิน แมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ โรคที่สำคัญของอ้อย ลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยที่ดี ขั้นตอนการปรับปรุงพันธฺุ์อ้อย องค์ความรู้เกี่ยวกับวัชพืช โครงการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยด้วยเทคโนโลยี Land Leveling เพื่อแก้ปัญหาความสูญเสียผลผลิตจากภัยธรรมชาติ (รูปเล่ม) โครงการพัฒนาระบบติดตามการเจริญเติบโตของอ้อย ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (รูปเล่ม)

ติดต่อ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 200 หมู่ 9 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ (055)850-844-5 แฟกส์  (055)850-845 E-mail ocsb_0607@ocsb.go.th เว็บไซต์  https://cspc2.ocsb.go.th สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อย ภาคที่ 2 147 หมู่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 63130 โทรศัพท์ (056)991-476 แฟกส์  (056)991-476 E-mail ocsb_0607@ocsb.go.th

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2506 คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่าอุปสรรคของอุตสาหกรรมน้ำตาลซึ่งเป็นกำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นคือการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายยังมิได้เป็นตามหลักวิชาการโดยสมบูรณ์ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไม่สามารถที่จะส่งน้ำตาลที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศไปจำหน่ายต่างประเทศตามราคาตลาดโลกได้ เมื่อได้พิจารณาถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายที่จะพึงมีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตแล้ว จึงได้เสนอหลักการแก้ไขปัญหาน้ำตาลระยะยาวต่อคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2508 มีมติเห็นขอบด้วยจึงได้ตราพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 ขึ้นเพี่อยกเลิกพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย พ.ศ. 2504 เสียตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2508 เป็นต้นไป แล้วมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำตาลทรายในระยะยาวข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทรายขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2509 ให้มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมกิจการไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในทางวิชากร และให้โอนบรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของ “สำนักงานกองทุนสงเคราะห์อุตสาหกรรมน้ำตาลทราย” มาบรรจุเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม โดยที่ฐานะของ “ศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทราย” ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นแต่เพียง “โครงการศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทราย” ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินงานในด้านส่งเสริมกิจการไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลในทางวิชาการได้สัมฤทธิ์ตามนโยบาย รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติน้ำตาลทราย พ.ศ. 2511 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2511 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมน้ำตาลทรายให้เป็นหลักฐานยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งเป็น “สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย” ขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ดำเนินการส่งเสริมกิจการไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายทางงวิชาการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และปฏิบัติงานธุรการอื่นกับโดยกิจการ …

ประวัติความเป็นมา Read More »

สอน. ส่งมอบต้นกล้าอ้อยพันธุ์ใหม่

โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของ สอน. สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายจักรกฤษณ์ ขันทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ส่งมอบต้นกล้าอ้อยพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)  ได้แก่พันธุ์ CSB11-307 (เม็ดขนุน) เเละพันธุ์ทองม้วน ให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่รับผิดชอบ เเละสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย สำหรับนำพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ไปปลูกขยาย เพื่อนำไปส่งเสริมให้กับเกษตกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ต่อไป

Scroll to Top
Skip to content