Author name: jirana kongin

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 #รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิายน พ.ศ.2566 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.แทรคเตอร์กำแพงเพชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,543.50 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงงปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่เกตุมงคล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10,785.60 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล และเเผ่นพับเเนะนำพันธุ์อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ป้ายไวนิลและแผ่นพับเเนะนำพันธุ์อ้อย ผู้ได้รับคัดเลือก ได้เเก่ ร้านพีเจ ปริ้น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

#รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้เเก่ ร้านเจอาร์ ออฟฟิส ออโตเมชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,920.00 บาท (เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content