ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์

📢📢#ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์
📌วันที่ 12 มิถุนายน 2567
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 23 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶ประกาศคณะกรรมการอ้อย เรื่อง การจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
🔶รายงานการจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้นประจำฤดูการผลิตปี 2567/2568
🔶รายงานความคืบหน้าในการนำเนอโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2567
🔶รายงานสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายทราย โดย โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองและโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์ และสมาคมชาวไร่อ้อยบึงสามพัน
🎯โดย นางชญากุล ผ่องโอภาส เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Scroll to Top
Skip to content