เข้าสำรวจข้อมูลด้านปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำตาลทรายและติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพเดกซ์แทรนในน้ำตาลทรายจากเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลระยอง (ชลบุรี)

วันที่ 23 มีนาคม 2567
นางสาวขนิษฐา ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เข้าสำรวจข้อมูลด้านปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำตาลทรายและติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพเดกซ์แทรนในน้ำตาลทรายจากเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ ศอภ.3 เขตโรงงานพื้นที่ตะวันออก
ได้เเก่ โรงงานน้ำตาลระยอง (ชลบุรี)

Scroll to Top
Skip to content