📢📢#อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ่านและตีความใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือเพื่อการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ”

🔷นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2 เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ เจ้าหน้าที่ ศอภ.1-4 และเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ศอภ.2 ในการเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอ่านและตีความใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือเพื่อการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ” ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุม ศอภ.2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content