📢📢#จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อยและพันธุ์อ้อย

📣นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อย และพันธุ์อ้อย ภายใต้โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านอ้อยเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับชาวไร่คู่สัญญาและพนักงานส่งเสริมไร่ โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
📣เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปริมาณและคุณภาพอ้อย รวมถึงเพื่อส่งเสริมพื้นที่ขยายปลูกอ้อยใหม่ และการบำรุงรักษาอ้อยตอของชาวไร่คู่สัญญาโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content