📢📢#จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อยและพันธุ์อ้อย

📣นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นวิทยากรและร่วมจัดนิทรรศการด้านโรคและแมลงศัตรูอ้อย และพันธุ์อ้อย ภายใต้โครงการอ้อยแฟร์เทรค (เป็นระบบการค้าที่มุ่งเน้นในการสร้างความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้า) โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอ้อยนครเพชรแฟร์เทรค เข้าร่วมโครงการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลนครเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
📣โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
Scroll to Top
Skip to content