📚#เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📚#เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
📌ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566
นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นางรุจิราลัย ศรีศิล พนักงานธุรการ 3 นางสาวภัสชา จุฬพันธ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป และนายกิจจาพัฒน์ ขำเดช นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ ของ สอน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
💦โดยเข้าร่วมหลักสูตร การทำงานด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 – 2019 ระดับขั้นกลาง – สูง รุ่นที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
Scroll to Top
Skip to content