📖#เข้าร่วมกิจกรรม MIND Community Meet Up “ชุมชนของคน MIND” ครั้งที่ 9

📖#เข้าร่วมกิจกรรม MIND Community Meet Up “ชุมชนของคน MIND” ครั้งที่ 9
📚วันที่ 30 มิถุนายน 2566
นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นางสาวสิริกาญน์ แสนนรินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ นางรุจิราลัย ศรีศิล พนักงานธุรการ 3 และนางสาวภัสชา จุฬพันธ์ทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม MIND Community Meet Up “ชุมชนของคน MIND” ครั้งที่ 9 เรื่อง “ Service’s MIND กับมิติใหม่ติดต่อราชการ”
✨โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จัก และไขข้อข้องใจกับแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
📌โดยมีวิทยากร เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. และ กพบ.สปอ.
Scroll to Top
Skip to content