โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต ฯ

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566  นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน นางสาวสิริกาญจน์ แสนนรินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนางสาวนันทกา พงอิ่ม นักวิทยาศาสตร์ 5 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง และการสร้างสุขภาพที่ดีของบุคลากร สอน. สู่องค์กรที่เข้มแข็ง โปร่งใส น่าเชื่อถือ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และ ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาบรรยายให้ความรู้ โดยมีเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 ท่าน การอบรมจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ชะอำบีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

Scroll to Top
Skip to content