เจ้าหน้าที่ สอภ.2 ลงพื้นที่ออกติดตามและเก็บข้อมูลอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และกำแพงเพชร

📢#ลงพื้นที่ออกติดตามและเก็บข้อมูลอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
📌เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2567
📢นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นักวิทยาศาสตร์ เเละนายกิจจาพัฒน์ ขำเดช นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และกำแพงเพชร
🎯เพื่อติดตามออกติดตามเกษตรกรกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ด้านอ้อย และโรงงานน้ำตาลที่ได้รับพันธุ์อ้อยของสอน.เพื่อดูการปรับตัวของ พันธุ์อ้อยในแต่ละสภาพพื้นที่การจัดการในสภาพแปลงที่แตกต่างกัน รวมทั้งเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมอ้อยแต่ละสายพันธุ์ให้เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น
👍ทั้งนี้เกษตรกรมีความพอใจต่อพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ของสอน. และเริ่มปลูกพันธุ์อ้อยมากกว่า1สายพันธุ์มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง และความเสียหายจากการระบาดของโรคและแมลงและสามารถเพิ่มผลผลิตและน้ำตาลได้มากขึ้น

Scroll to Top
Skip to content