เจ้าหน้าที่ ศอภ.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศอภ. 2 สำรวจการระบาดของโรคแส้ดำและเก็บตัวอย่างโรคแส้ดำ

📌เมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2567📌
📣นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร สำรวจการระบาดของโรคแส้ดำและเก็บตัวอย่างโรค พร้อมกับนายณัฐวิชช์ ยศนิธิจิรันธร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี ณ แปลงปลูกอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ศูนย์ฯ ภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของโรค และแมลงศัตรูอ้อย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันกำจัดและการเฝ้าระวัง
🎯การดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
    –  เพื่อติดตาม สำรวจพื้นที่การระบาดของโรคแส้ดำ และเก็บตัวอย่างโรคสำหรับปลูกเชื้อสาเหตุในอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ของ สอน. เพื่อคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่ต้านทานต่อโรคแส้ดำต่อไป
    –  เพื่อติดตามการระบาดของโรค และแมลงศัตรูอ้อย ณ แปลงเกษตรชาวไร่อ้อยในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในวิธีการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค และแมลงศัตรูอ้อย
Scroll to Top
Skip to content