เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 19 จังหวัดพิษณุโลก

📌วันที่ 27 ธันวาคม 2566
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสองแคว สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
🎯โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
🔷รับรองรายชื่อชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนปี 2566 ครั้งที่ 2
🔶คาดการณ์อ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก
🔶ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566
🔶ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567
🔶การกำหนดปริมาณน้ำตาลทรายให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2566/2567 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้น)
🎯โดยได้มี นายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุม และมีส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
🎯ทั้งนี้ประธานได้กำชับให้ช่วยกันลดการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน หรือ เผาใบอ้อยหลังการตัดส่งโรงงาน เพื่อช่วยลด PM 2.5 ตลอดจนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของพี่น้องชาวไร่อ้อย
Scroll to Top
Skip to content