เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมประมวลผลข้อมูลทางสถิติการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria

📌เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567📌
🧑‍💻👨‍🌾นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 และนางสาวฐิติมา คำหอม นักวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมประมวลผลข้อมูลทางสถิติการศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช) ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ร่วมกับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
🎯การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดต้นทุน
Scroll to Top
Skip to content