เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อยและการผลิตน้ำตาลทราย

📌เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร ร่วมติดตาม นายนรุณ สุขสมาน รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทรายในเขตภาคเหนือ ประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ณ โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
🔷 จากการตรวจติดตามพบว่า มีปริมาณอ้อยสดเข้าหีบ 312,695.37 ตัน คิดเป็น 97.05% และอ้อยลักลอบเผา 6,714 คิดเป็น 2.95% (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 67) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และลดผลกระทบกับประชาชน แต่พบปัญหาเรื่องอ้อยยอดยาว และค่า c.c.s. ลดลงจากปีก่อน
🔶 ทั้งนี้ สอน. ได้วางแนวทางสนับสนุนการบริหารจัดการในไร่อ้อยด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร และอยู่ระหว่างผลักดันนโยบายการรับซื้อใบอ้อยผลิตพลังงานชีวมวลเพื่อให้เกิดการตัดอ้อยสดอย่างยั่งยืน
🟢 จากนั้น คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานของคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน 3 ฝ่าย ในการตรวจคุณภาพอ้อยสดคุณภาพดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายประจำโรงงาน

Scroll to Top
Skip to content