เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 ลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อยจากผู้ได้รับพันธุ์อ้อย และจับพิกัดแปลงพันธุ์

📢📢#สำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อย และจับพิกัดแปลงพันธุ์
📌เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2567📌
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 พร้อมด้วยนายอภิชิต ผ่องฉวี นักวิทยาศาสตร์ ทำการลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อยจากผู้ได้รับพันธุ์อ้อยในกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยของ ศอภ.๒ และจับพิกัดแปลงพันธุ์และจับพิกัดแปลงพันธุ์ เพื่อทำฐานข้อมูลพันธุ์อ้อย และข้อมูลการกระจายพันธุ์อ้อยของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก
🎯การดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
– เพื่อสำรวจความพึงพอใจในพันธุ์อ้อยของผู้ได้รับพันธุ์อ้อยในแปลงกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยของ ศอภ.2
– เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์อ้อย และการกระจายพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Scroll to Top
Skip to content