เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแปลงศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria

📌วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567📌
🧑‍💻👨‍🌾นายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 นางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง นักวิชาการเกษตร และนายประทวน แสงจันทร์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยแปลงศึกษาผลของ PGPR ; Plant Growth Promoting Rhizobacteria (จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช) ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ร่วมกับบริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ณ แปลงอ้อยของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และนำผลผลิตให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร และส่งวิเคราะห์คุณภาพอ้อยต่อไป
🎯การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น และลดต้นทุนการผลิต
Scroll to Top
Skip to content