เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 7 อุตรดิตถ์

📌วันที่ 21 ธันวาคม 2566
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
🎯โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
🔷การกำหนดวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567
🔷การแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการผลิตของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ฤดูการผลิตปี 2566/2567
🔷(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการผลิต 2566/2567
🎯และมีมติรับทราบ ดังนี้
🔷คำสั่งคณะกรรมการบริหาร เรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น
🔷คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
🔷สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย เช่น ประมาณการอ้อยเข้าหีบ ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 และราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 เป็นต้น
Scroll to Top
Skip to content