เข้าสำรวจข้อมูลด้านปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบที่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำตาลทราย และติดตามผลการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์คุณภาพเดกซ์แทรนในน้ำตาลทรายจากเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลสหการน้ำตาลชลบุรี

วันที่ 22 มีนาคม 2567
คุณขนิษฐา ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเข้าสู่การสำรวจข้อมูลด้านปริมาณอ้อยเริ่มต้นเข้าหีบที่มีความสามารถคุณภาพน้ำตาลทราย
และติดตามผลด้านประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพเดกซ์แทรนในน้ำตาลทรายจากเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาล
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศอภ.3 เขตโรงงานพื้นที่ตะวันออกได้เเก่ โรงงานน้ำตาลสหการน้ำตาลชลบุรี

Scroll to Top
Skip to content