เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567
นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงเจนจิรา ใจไฝ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2567
ณ ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม

Scroll to Top
Skip to content