องค์ความรู้เกี่ยวกับวัชพืช

องค์ความรู้เกี่ยวกับวัชพืช

  1. วัชพืชใบกว้าง

เป็นวัชพืชใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledon) โดยมีลักษณะแผ่นใบกว้างเมื่อเทียบกับความยาวใบ เส้นใบทจัดเรียงลักษณะเป็นร่างแหหรือตาข่าย ต้นกล้ามีใบเลี้ยง 2 ใบ ลำต้นมีการแตกกิ่งก้านมากมาย การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้เมล็ด เช่น ผักเบี้ยหิน โคกกระสุน ผักยาง สาบเสือ เป็นต้น

  1. วัชพืชใบแคบ

เป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledom) โดยมีลักษณะแผ่นใบแคบ เมื่อเทียบกับความยาวใบ เส้นใบจัดเรียงลักษณะขนานกับก้านใบ การขยายพันธุ์มีหลายแบบ ส่วนใหญ่ใช้เมล็ด นอกจากนั้นขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนรากและลำต้น วัชพืชพวกนี้สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม

2.1 วัชพืชวงค์หญ้า (Grasses) ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Graminae หรือ Poaceae จะมีลำต้นกลม มีข้อ ปล้องชัดเจนและมีจุดเจริญอยู่ใต้ดินและตามข้อ เช่น หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าดอกขาว เป็นต้น

2.2 วัชพืชวงศ์กก (Sedges) วัชพืชพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Cyperaceae จะมีลำต้นส่วนใหญ่เป็นเหลี่ยม แต่ไม่มีข้อ ปล้องเหมือนกับวัชพืชหญ้า เช่น แห้วหมู กกทราย เป็นต้น

 

                    วัชพืชใบกว้าง                                                                                              วัชพืชใบแคบ วงค์หญ้า (Grasses)                              

หญ้าสาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides L.)                              หญ้าแพรก (Cynodon dactylon (L.) Pers.)                                     

ผักโขมหนาม (Amaranthus spinosus L.)                                        หญ้าปากควาย (Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.)                            

ผักโขม (Amaranthus viridis L.)                                                      หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koel)

สาบเสือ (Chromolaena odorataL.)                                                 หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colana L.)

ผักเสี้ยน (Cleome rutidosperma DC.)                                            หญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.)

ผักปลาบ (Commelina benghalensis L.)                                        หญ้าตีนกา (Eleusine indica (L.) Gaertn.)

ปอวัชพืช (Corchorus aestuans L.)                                                  หญ้ายอนหู หรือ หญ้าดอกขาว (Leptochloa chinensis Nees)

กะเม็ง (Eclipta prostrata L.)                                                             หญ้าชันกาด (Panicum repens L.)

น้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.                                                   หญ้าขจรจบดอกเล็ก (Pennisetum polystachyon (L.) Schult.)

หญ้ายาง (Euphorbia heterophylla L.)                                           หญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.)

สะอึกดอกขาว (Ipomoea maxima L. f.)                                            หญ้าขน (Brachiaria mutica (Forsk) Stapf.)

เทียนนา (Ludwigia hyssopifolia (G.Don))                                                      

ไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra L.)                                                                                         วัชพืชใบแคบ วงศ์กก (Sedges)

ไมยราบ (Mimosa pudica L.)                                                              กกทราย(Cyperus iria L.)

มะระขี้นก (Momordica charantia L.)                                                 หนวดปลาดุก (Fimbristylis miliacea (L.) Vahl)

กะทกรก (Passiflora foetida L.)                                                         แห้วหมู (Cyperus rotundus L.)

ผักเบี้ยใหญ่ (Portulaca oleracea L.)

ผักเบี้ยหิน (Trianthema portulacastrum L.)

ต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa L.)

กระต่ายจาม (Scoparia dulcis L.)

โคกกระสุน (Tribulus terrestris L.)

ตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens L.)

บานไม่รู้โรยดอกขาว (Gomphrena globosa L.)

หญ้าดอกขาว (Vernonia cinerea L.)

ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk.)

ตดหมูตดหมา (Paederia linearis Hook.f.)

กระดุมใบ (Borreria laevis L.)

กรดน้ำ (Scoparia dulcis L.)

แมงลักป่า (Hyptis suaveolens L.)

ขยุ้มตีนหมา (Ipomoea pes-tigridis L.)

ลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri L.)

 

การกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย

 

สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ตามลักษณะการใช้ได้ 2 ประเภท

  1. สารคุมวัชพืช

เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้พ่นลงบนดิน โดยที่สารเคมีที่เข้าทำลายหรือยับยั้งส่วนที่อยู๋ใต้ดินของวัชพืช ซึ่งอาจเป็นเมล็ด ราก และยอดอ่อนใต้ดิน เช่น สารอะทราซีน เพนดิเมทาลิน อาลาคลอร์ เป็นต้น

  1. สารฆ่าวัชพืช

เป็นสารกำจัดวัชพืชที่ใช้พ่นลงบนใบ โดยที่สารเคมีจะถูกดูดซึมพร้อมกับการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ของพืช หรือไม่เคลื่อนย้าย สามารถแบ่งได้ 2 แบบ

          2.1 สารฆ่าแบบเคลื่อนย้าย (ดูดซึม) เช่น สารอะมีทริน เมทริบูซิน ไกลโฟเสท เป็นต้น

2.2 สารฆ่าแบบๆม่เคลื่อนย้าย (สัมผัสตาย) เช่น สารพาราควอต เอ็มเอสเอ็มเอ เป็นต้น

กำหนดการใช้สารกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ถ้าคำนึงถึงต้นอ้อยเป็นหลักสามารถแบ่งการกำหนดการใช้สารกำจัดวัชพืชเป็น 3 แบบ

  1. ก่อนปลูกอ้อย

เป็นการใช้สารกำจัดวัชพืชแบบคุมวัชพืชขณะเตรียมดิน เช่น สารไตรฟลูราลิน หรือเมื่อเตรียมดินเสร็จแล้วแต่วัชพืชงอกก่อนการปลูกอ้อย ต้องใช้สารกำจัดวัชพืชแบบฆ่าวัชพืช เช่น สารพาราควอต สารไกลโฟเสท

  1. ก่อนอ้อยงอก

เป็นการใช้สารกำจัดวัชพืชหลังการปลูก โดยการพ่นสารกำจัดวัชพืชก่อนอ้อยจะแทงยอดโพล่พ้นผิวดิน ส่วนมากระยะนี้วัชพืชยังไม่งอกหรืองอกยังไม่พ้นผิวดินเช่นกัน สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เป้นประเภทพ่นทางดิน ที่เรียกว่า “สารคุมวัชพืช” เช่น อะลาคลอร์ อะทราซีน และไดยูรอน เป็นต้น

  1. หลังอ้อยงอก

เป็นการใช้สารกำจัดวัชพืชภายหลังที่อ้อยโผล่พ้นดินแล้ว การใช้สารกำจัดวัชพืชจะต้องไม่เป็นพิษต่ออ้อยหรือมีผลน้อยที่สุด สามารถแบ่งได้ 2 แบบ

  1. อ้อยงอกแล้ว แต่วัชพืชยังไม่งอก เช่น สารอะมีทริน ไดยูรอน เป็นต้น
  2. อ้อยและวัชพืชงอกแล้ว สามารถแบ่งได้ 3 แบบ ตามขนาดวัชพืช

2.1 ระยะวัชพืชเพิ่งงอก คือ ระยะที่วัชพืชมีใบจริง 1-3 ใบ สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เป็นแบบประเภททั้งคุมและฆ่าวัชพืช เช่น สารอะมีทริน ไดยูรอน และพาราควอต เป็นต้น

2.2 ระยะวัชพืชยังเล็ก คือ ระยะที่วัชพืชมีใบจริง 4-8 ใบ สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เป็นแบบประเภทคุมและฆ่าวัชพืช เช่น สารอะมีทริน และไดยูรอน เป็นต้น

2.3 ระยะวัชพืชโตแล้ว สารกำจัดวัชพืชที่ใช้เป็นแบบ ประเภทฆ่าวัชพืช การใช้สารกำจัดระยะนี้เสี่ยงต่อการเป็นพิษต่ออ้อยมาก ฉะนั้น การใช้สารต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สารสัมผัสกับอ้อยโดยตรงมากเกินไป เช่น สารอะมีทรีน เป็นต้น

Scroll to Top
Skip to content