หญ้าแพรก (Cynodon dactylon (L.) Pers.)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cynodon dactylon (L.) Pers.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : Bermuda grass, couch grass, devil grass, dog’s tooth grass, quick grass, star grass

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าแพรก, หญ้าแผด

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชข้ามปี วัชพืชประเภทใบแคบ อายุหลายปี สูงประมาณ 30 เซนติเมตร แตกกอแผ่กว้าง มีไหลเลื้อยไปตามพื้นดิน และมีรากตามข้อที่ติดผิวดิน สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ใบแคบเรียวยาว ผิวใบเกลี้ยง ลิ้นใบเป็นแผ่นบาง ปลายเป็นริ้ว ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกแบบช่อกระจะ แตกช่อแขนงย่อย 45 ช่อ ที่ปลาย ช่อดอกย่อยเรียงสลับบนแกนกลางด้านเดียว ช่อดอกย่อยมี 1 ดอกย่อย ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และไหล 

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูก เช่น รอบอาคาร ที่สาธารณประโยชน์ ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น glyphosate หรือ paraquat พ่นในระยะที่เป็นต้นอ่อน หากเป็นพื้นที่การเกษตร มีการเพาะปลูก เช่น ในพืชไร่ ในพืชผัก อาจเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดคลุม ก่อนที่วัชพืชจะงอก หรือหากวัชพืชงอกแล้วต้องระวังไม่ให้พืชปลูกได้รับสารกำจัดวัชพืชขณะฉีดพ่น หรือเลือกชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกชนิดนั้นๆ (ศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)

Scroll to Top
Skip to content