หญ้านกสีชมพู (Echinochloa colana L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinochloa colana L.

ชื่อสามัญ : junglerice, awnless barnyard grass, barnyard millet, corn-panic grass, Deccan grass, jungle ricegrass, jungle-rice, millet-rice, shama millet, wild millet

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้านกสีชมพู

ประเภท/ชีพจัก: หญ้า/อายุปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชปีเดียว วัชพืชประเภทใบแคบ อายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง แตกเป็นกอ แผ่กว้าง ชูปลายยอดตั้งขึ้น สูงประมาณ 3060 เซนติเมตร โคนกาบใบสีม่วงแดง ผิวใบเรียบ ไม่มีลิ้นใบ ดอกออกเป็นช่อ แบบช่อแขนง มี 810 แขนง ค่อนข้างแบน และมีขนสากคาย ช่อดอกย่อยจำนวนมากเรียงตัวกันแน่นเป็นแถวบนแกนแขนง ช่อดอกย่อยประกอบด้วย 2 ดอก ดอกล่างเป็นหมัน ดอกย่อยบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบประดับนอกแข็งเป็นมัน ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

การควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก หากเป็นพื้นที่ที่มีหญ้านกสีชมพูระบาดรุนแรง ซึ่งจะมีเมล็ดจำนวนมากตกอยู่ในดิน อาจใช้วิธีล่อให้พืชงอกด้วยความชื้น แล้วไถกลบต้นอ่อนลงไปในดิน

สารกำจัดวัชพืช

การควบคุมด้วยสารเคมี มีสารกำจัดวัชพืชหลายชนิดที่สามารถใช้ควบคุมหญ้านกสีชมพูได้ เช่น acetochlor, asulam, asulam + diuron, atrazine + metolachlor, atrazine + simazine, bromacil, butachlor, cyanazine + MSMA, dalapon, diuron, diuron + MSMA, diuron + paraquat, 2,4-D + glyphosate, EPTC, haloxyfop-methyl, clethodim, imazaquin, metribuzin, oryzalin, pendimethalin ซึ่งต้องเลือกใช้สารเคมีให้ถูกกับชนิดพืชปลูก เช่น ในข้าวอาจใช้ butachlor, butralin, cinmethylin, chlomethoxyfen, fenoxaprop, glyphosate, molinate, oxadiazon, oxyfluorfen, paraquat, pendimethalin และ thiobencarb เป็นต้น และต้องเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชที่ถูกต้องกับระยะเวลาการใช้ เช่น ในนาข้าว ใช้บีสไพริแบก-โซเดียม, ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล, ฟีนอกซาพรอป-พี-เอทิล, โพรพานิล หลังวัชพืชงอกแล้ว เป็นต้น ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดจำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content