หญ้าตีนนก (Digitaria ciliaris (Retz.) Koel)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Digitaria ciliaris (Retz.) Koel

ชื่อสามัญ : southern crabgrass, bamboo grass, blanket crabgrass, hairy crabgrass, Henry’s crabgrass, large crabgrass, smooth crabgrass, summergrass, tropical finger grass

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าตีนนก

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/อายุปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา    

วัชพืชประเภทใบแคบ อายุปีเดียว สูง 30-60 ซม. ลำต้นเป็นไหลทอดนอนสั้นๆ แตกแขนงตามข้อ กาบใบและแผ่นใบมีขนยาว ลิ้นใบเป็นแผ่นบาง ดอกเป็นช่อดอก ออกที่ปลาย มี 5-8 แขนง ช่อดอกย่อยเรียงสลับบนแกนกลางด้านเดียว ช่อดอกย่อยออกเป็นคู่ มีก้านและไม่มีก้าน รูปไข่ ช่อดอกย่อยประกอบด้วย 2 ดอก ดอกล่างเป็นหมัน ดอกย่อยบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 3 เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก ผลเป็นผลแห้ง มีส่วนของใบประดับนอกและใบประดันในทีแข็งติดอยู่ ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูก เช่น รอบอาคาร ที่สาธารณประโยชน์ ใช้สารกำจัดวัชพืช เช่น glyphosate หรือ paraquat พ่นในระยะที่เป็นต้นอ่อน หากเป็นพื้นที่การเกษตร มีการเพาะปลูก เช่น ในพืชไร่ ในพืชผัก อาจเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดคลุม ก่อนที่วัชพืชจะงอก หรือหากวัชพืชงอกแล้วต้องระวังไม่ให้พืชปลูกได้รับสารกำจัดวัชพืชขณะฉีดพ่น หรือเลือกชนิดที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกชนิดนั้นๆ (ศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)

 

Scroll to Top
Skip to content