หญ้าตีนกา (Eleusine indica (L.) Gaertn.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eleusine indica (L.) Gaertn.

ชื่อสามัญ : goose grass

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าตีนกา หญ้าฝากควาย หญ้าปากคอก

ประเภท/ชีพจัก: หญ้า/อายุปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชปีเดียว วัชพืชประเภทใบแคบ อายุปีเดียว ลำต้นทอดนอนแล้วตั้งตรง แตกเป็นกอ สูง 3060 เซนติเมตร แผ่กว้าง ชูปลายยอดตั้งขึ้น สูงประมาณ 3060 เซนติเมตร กาบใบเกลี้ยง แต่อาจมีขนบริเวณที่ใกล้โคนใบ ลิ้นใบเป็นเยื่อบางๆ มีขนบริเวณเขี้ยวใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลาย มี 312 แขนง (ช่อ) ออกจากจุดเดียวกัน และมักมี 1 แขนงอยู่ต่ำลงมา แกนกลางแบน มีช่อดอกย่อยจำนวนมากบนแกนกลาง ช่อดอกย่อยไม่มีก้าน ประกอบด้วยดอกย่อย46 ดอก ดอกย่อยมีก้านสั้นมากหรือไม่มี ดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้หญ้าตีนกางอกขึ้นมา

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี เลือกใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดใช้สำหรับวัชพืชประเภทใบแคบ สารกำจัดวัชพืชที่สามารถใช้ควบคุมหญ้าตีนกาได้ เช่น diuron, bromacil, atrazine, trifluralin, oxyfluorfen, fluazifop, sethoxydim, imazaquin, propanil, oxadiazon, clomazone, quinclorac, diphenamid, paraquat, glufosinate, glyphosate and flumioxazin เป็นต้น ต้องเลือกใช้สารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูกและตรงตามระยะเวลาการใช้ เช่น ในแปลงข้าวโพด ใช้ isoxaflutole, pendimethalin พ่นคลุมดินก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก ใช้ atrazine+metolachlor, atrazine+pendimethalin หรือ atrazine + alachlor พ่นหลังจ้าวโพดและวัชพืชงอกแล้ว หรือวัชพืชมี 2-3 ใบ ในแปลงถั่วเหลือง ใช้ clomazone, flumioxazin, metribuzin, oxadiazon, pendimethalin หรือ sulfentrazone พ่นคลุมดินทันทีหลังปลูก ก่อนที่ถัวเหลืองและวัชพืชงอก ใช้ sethoxydim, clodinafoppropagyl หรือ propaquizafop พ่นหลังปลูกถั่วเหลือง 15-20 วัน หรือหลังวัชพืชงอกและมีจำนวนใบ 3-6 ใบ เป็นต้น ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดจำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content