หญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : barnyard grass, barnyard millet, chicken panic grass, cocksfoot grass, cocksfoot panicum, cockshin grass, cockspur grass, cockspur-panic

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าข้าวนก หญ้าพุ่มพวง หญ้าหวัง หญ้าหางวัว

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชปีเดียว วัชพืชประเภทใบแคบ อายุปีเดียว ลำต้นตั้งตรง แตกเป็นกอ แผ่กว้าง ชูปลายยอดตั้งขึ้น สูงประมาณ 3060 เซนติเมตร โคนกาบใบสีม่วงแดง ผิวใบเรียบ ไม่มีลิ้นใบ ดอกออกเป็นช่อ แบบช่อแขนง มี 810 แขนง ค่อนข้างแบน และมีขนสากคาย ช่อดอกย่อยจำนวนมากเรียงตัวกันแน่นเป็นแถวบนแกนแขนง ช่อดอกย่อยประกอบด้วย 2 ดอก ดอกล่างเป็นหมัน ดอกย่อยบนเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ใบประดับนอกแข็งเป็นมัน ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 3 อัน เกสรเพศเมียปลายแยกเป็น 2 แฉก ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

การควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหญ้าข้าวนกระบาดรุนแรง อาจใช้วิธีล่อให้งอกด้วยความชื้นแล้วไถกลบต้นอ่อนเหล่านั้นลงดิน

สารกำจัดวัชพืช

การควบคุมด้วยสารเคมี มีสารชนิดที่สามารถใช้ควบคุมหญ้าข้าวนกในนาข้าว เช่น butachlor, butralin, cinmethylin, chlomethoxyfen, fenoxaprop, glyphosate, oxadiazon, oxyfluorfen, paraquat, pendimethalin, piperophos, pretilachlor, propanil, quinclorac และ thiobencarb ซึ่งต้องศึกษาอัตราและวิธีการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง หากใช้ก่อนวัชพืชงอก เช่น pretilachlor, butachlor หลังวัชพืชงอกจากวัชพืชงอกแล้ว อาจเลือกใช้ quinclorac, cyhalofop-butyl, bispyribac-sodium, Fenoxaporp-p-ethyl และ propanil เป็นต้น ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดจำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content