หญ้าขน (Brachiaria mutica (Forsk) Stapf.)  

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brachiaria mutica (Forsk) Stapf.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : Para Grass Mauritius Grass

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : หญ้าขน

ประเภท/ชีพจักร : หญ้า/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา       

หญ้าขน เป็นหญ้าอายุข้ามปี มีลำต้นเป็นไหล แตกลำต้นใหม่ตั้งตรงหรือเลื้อยไปตามผิวดิน ลำต้นสามารถสูงหรือเลื้อยได้ยาวกว่า 1 เมตร และอาจพบความสูงหรือความยาวได้มากถึง 3 เมตร โดยลำต้นจะมีลักษณะกลม มีลักษณะเป็นข้อปล้อง ผิวลำต้นเรียบ สีเขียวสด มีขนปกคลุม ใบหญ้าขน แทงออกเป็นใบเดี่ยว ประกอบด้วยกาบใบยาวที่หุ้มรอบลำต้น ยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร และมีหูใบที่อยู่ระหว่างรอยต่อของกาบใบ และแผ่นใบ ส่วนแผ่นใบมีลักษณะเรียวยาว และแผ่แบน สีเขียวอ่อน ขนาดใบกว้าง 0.5-2 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร ผิวใบทั้งด้านล่าง และด้านบนปกคลุมด้วยขนอ่อนนุ่ม

การป้องกันกำจัด

การควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน ตัด ถาง หรือไถกลบ ตั้งแต่เป็นต้นอ่อน หรือก่อนที่พืชออกดอก ในพื้นที่ที่มีการระบาดของหญ้าข้าวนกระบาดรุนแรง อาจใช้วิธีล่อให้งอกด้วยความชื้นแล้วไถกลบต้นอ่อนเหล่านั้นลงดิน

สารกำจัดวัชพืช

การควบคุมด้วยสารเคมี มีสารชนิดที่สามารถใช้ควบคุมหญ้าข้าวนกในนาข้าว เช่น butachlor, butralin, cinmethylin, chlomethoxyfen, fenoxaprop, glyphosate, oxadiazon, oxyfluorfen, paraquat, pendimethalin, piperophos, pretilachlor, propanil, quinclorac และ thiobencarb ซึ่งต้องศึกษาอัตราและวิธีการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง หากใช้ก่อนวัชพืชงอก เช่น pretilachlor, butachlor หลังวัชพืชงอกจากวัชพืชงอกแล้ว อาจเลือกใช้ quinclorac, cyhalofop-butyl, bispyribac-sodium, Fenoxaporp-p-ethyl และ propanil เป็นต้น ซึ่งการใช้สารเคมีกำจัดจำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content