สอน. ส่งมอบต้นกล้าอ้อยพันธุ์ใหม่

โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของ สอน. สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายจักรกฤษณ์ ขันทอง หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ส่งมอบต้นกล้าอ้อยพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)  ได้แก่พันธุ์ CSB11-307 (เม็ดขนุน) เเละพันธุ์ทองม้วน ให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่รับผิดชอบ เเละสมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย สำหรับนำพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ไปปลูกขยาย เพื่อนำไปส่งเสริมให้กับเกษตกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่ต่อไป

Scroll to Top
Skip to content