ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2567

📌วันที่ 27 มีนาคม 2567
🧑🏻‍💻ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2567 โดย นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/สถานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
🎯เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
🎯วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
🎯ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับศูนย์ลงสู่กลุ่ม/ฝ่าย/สถานี
🎯คัดเลือกกิจกรรม/กระบวนงานที่จะดำเนินการพัฒนานวัตกรรมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจำปี 2567
🎯กำหนดกรอบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน
🎯มอบหมายงานตามภารกิจหน้าที่และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ตลอดจนรายงานสถานการณ์การผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย และรายงานข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ
📍ณ ห้องประชุม ศอภ.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content