ศอภ.2 เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักวิจัยด้านอ้อย

📌เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม 2566
👨‍🔬🧑🏻‍🌾👨‍🔧เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย กลุ่มวิจัยและพัฒนา และสถานีทดลองขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 เข้าร่วมการอบรมพัฒนานักวิจัยด้านอ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ณ สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 4 อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
🎯โดยการฝึกอบรมมุ่งเน้นเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทย-โลก การผสมพันธุ์อ้อย การทดสอบและการพันธุ์อ้อย โรคและแมลงศัตรูอ้อย และ smart farming
นอกจากนั้น เป็นการมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง และการสร้างความสมัครสมานกลมเกลียวในหมู่คณะ
Scroll to Top
Skip to content