ศอภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 22 เพชรบูรณ์

📌เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 22 จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเพชรพระนารายณ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
🎯โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
🔷การกำหนดวันเปิดหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566
🔷แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5
🔷คำสั่งคณะกรรมการบริหาร เรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น
🔷คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
🔷สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย จากผู้แทนชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานน้ำตาล
🎯โดยได้มี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
🎯ทั้งนี้ประธานได้กำชับให้ช่วยกันลดการเผาอ้อยก่อนตัดส่งโรงงาน หรือ เผาใบอ้อยหลังการตัดส่งโรงงาน เพื่อช่วยลด PM 2.5 พร้อมทั้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงการเปิดหีบอ้อย และในช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อไป
Scroll to Top
Skip to content