ศอภ.2 เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 26 สุโขทัย

📌วันที่ 12 ธันวาคม 2566
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ ยศยิ่ง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 26 สุโขทัย ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัย
🎯เพื่อพิจารณา
🔷เลือกประธาน รองประธาน คณะอนุฯ
🔷แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานน้ำตาล
🔷กำหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย
🎯เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการฯ และประมาณการอ้อยเข้าหีบฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย
โดยได้มี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม
Scroll to Top
Skip to content