รับการตรวจประเมินการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567
นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 พร้อมด้วยนางสาวขนิษฐา ขันทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ นางสาวอาภาวรรณ์ สท้านธรนิล หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบหรือประเมินผลการดำเนินงาน และนางณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจ ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ ในการเข้าตรวจประเมินการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2017 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จ.กำแพงเพชร

Scroll to Top
Skip to content