ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานด้านอ้อย ศอภ.2

📌เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567
🧑🏻‍💻กลุ่มงานด้านอ้อย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ประกอบด้วย กลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย กลุ่มวิจัยและพัฒนา และสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 จัดประชุมกลุ่มงานด้านอ้อย ครั้งที่ 1/2567
🎯เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินประจำ มอบหมายงานตามภารกิจหน้าที่และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนรายงานข้อมูลข่าวสาร นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ
👨‍🔬โดย นายยุทธนา สมบัตินันท์ หัวหน้าสถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 เป็นประธานการประชุม โดยมีนายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
📍ณ ห้องประชุม ศอภ.2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Scroll to Top
Skip to content