ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 19 จังหวัดพิษณุโลก

📌วันที่ 4 มีนาคม 2567
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสองแคว สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
🎯โดยที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบ ดังนี้
🔷รับรองรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยสถาบันสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร เพิ่มเติม
🔶รายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก
🔶รายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทรายทั่วประเทศ ประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/2567
🎯โดย นายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม และมีส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ
🎯ทั้งนี้ที่ประชุมร่วมกันหารือมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และอ้อยยอดยาวตลอดจนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของพี่น้องชาวไร่อ้อย
Scroll to Top
Skip to content