#ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 19 จังหวัดพิษณุโลก

📌วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 19 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶กำหนดปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิตในฤดูการผลิตปี 2566/2567 (บัญชีจัดสรรปริมาณน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย)
📑โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
🔶การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2568
🎯โดย นายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
Scroll to Top
Skip to content