ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร

📢📢#ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร
📌วันที่ 28 มิถุนายน 2567
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกุ่มส่งเสริมด้านอ้อย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶ประกาศ เรื่องการจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้าย ประจำฤดูการผลิตปี 2567/2568 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)
🔶รายงานผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ปีการผลิต 2566/2567
🔶สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้แทนชาวไร่อ้อย, ผู้แทนโรงงาน)
📑โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
🔶รับรองการจดทะเบียนชาวไร่อ้อยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนปี 2567 ครั้งที่ 1
🔶การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2568 ภายใต้กรอบ 6 ด้าน
🎯โดย นายธนดล วงษ์ขันธ์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

Scroll to Top
Skip to content