ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย

📢📢#ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย
📌วันที่ 18 มิถุนายน 2567
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุุโขทัย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด จังหวัดสุโขทัย
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶การแต่งตั้งอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 8 จังหวัดสุโขทัย
🔶รายงานปริมาณอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัยและโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567
🔶การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568
🔶การดำเนินงานพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567
🔶การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2568
📑โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
🔶รับรองรายชื่อชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนครั้งที่ 1/2567
🔶เพิ่มเติมรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยสถาบันสมาคมชาวไร่อ้อย ศรีสัชนาลัย
🔶ยกเลิกการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567
🔶ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567
🎯โดย นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
Scroll to Top
Skip to content