ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเกษตร จำนวน 5 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเกษตร จำนวน 5 อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1. นางบังอร ครุธแสง ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 2. นายสุวิทย์ กล่ำทัพ ปฏิบัติงานที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2
โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
3. นางบรรจง  อ่องเภา ปฏิบัติงานที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.00 บาท
(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 4. นายวรัญญู  อันผาสุข ปฏิบัติงานที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 5. นางกมลวรรณ  เงินยิ่ง ปฏิบัติงานที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2
โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content