ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเกษตร จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานเกษตร จำนวน 2 อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
1. นางสุนันทา คะใจ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 2. นางชอ้อน นิ่มดี ปฏิบัติงานที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2
โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 6,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


Scroll to Top
Skip to content