ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศักดิ์ระวี  ดิษฐ์ทอง
ปฏิบัติงานที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content