ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 29 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 29 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อลังกาล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 72,500.00 บาท
(เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content