ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1. นายบรรลือ  ขอนทอง ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 9,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2.นายบุญส่ง เหล็กบังวัน ปฏิบัติงานที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 9,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content