ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1.ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญญารัตน์ เนียมสิน
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 2.นางสาวภัสชา จุฬพันธ์ทอง
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 15,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content