ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

– ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกำแพงเพชรเทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 70,400.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content