ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ) จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ) จำนวน 6 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี พีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง จำกัด
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 15,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

Scroll to Top
Skip to content